ANBI informatie

ImproBattle is per 1 januari 2016 een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat een financiële steun aan de activiteiten van ImproBattle in de vorm van een schenking belastingvoordeel kan opleveren.

Belastingvoordeel donateurs

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bekijk de website van de belastingdienst voor de meest recente informatie. 

Algemene gegevens

Stichting ImproBattle is op 21 oktober 2013 ingeschreven bij de KvK van Amsterdam onder nummer 59025727.

Het RSIN nummer van ImproBattle is 8532.85.433.

Stichting ImproBattle
Johan Ringerskade 365
2521 SL Den Haag

Bestuurders

Stichting ImproBattle heeft een bestuur bestaande uit drie leden. Zij doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Voorzitter – Henk van der Steen

Secretaris – Clemens de Jager

Penningmeester – Ton Zweekhorst

Stichting ImproBattle kent geen medewerkers. Alle trainers én het kerntram worden op freelancebasis tegen marktconforme tarieven ingehuurd.

Downloads

Beleidsplan 1000dagenplan ImproBattle 2023-2025

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Statuten

Huishoudelijk regelement

Standaardformulier ANBI

Actueel verslag activiteiten 2021

Vermogen

Dekking van programmakosten en niet-programma-gebonden kosten

De kosten zijn op te splitsen in programmakosten en niet-programma-gebonden of organisatiekosten.

Programmakosten zijn alle kosten om het programma uit te voeren: vanzelfsprekend het honorarium en de reiskosten van de trainer, maar ook de voorbereidingskosten en administratieve kosten. We streven ernaar om de programmakosten uit de omzet van het betreffende programma te betalen. Zo is er per opdracht/programma nooit een negatief resultaat.

De overige kosten, kunnen gezien worden als overhead die niet samenhangen met de uitvoer van één specifieke opdracht. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor scholing van trainers, investeringen in marketing en communicatie, het beschrijven van programma’s, acquisitie, bestuurskosten en administratieve kosten die niet direct programma-gebonden zijn, zoals het opstellen van een jaarrekening. Deze organisatiekosten dekken we vanuit de kleine marges op onze programma’s of de grotere marges op commerciëlere opdrachten, zoals teambuildingactiviteiten.

Fondsen en subsidies

We zijn steeds minder afhankelijk van subsidies. En gelukkig kunnen we onze overhead inmiddels vrijwel volledig financieren uit de marge die we daarvoor opnemen in de niet-gesubsidieerde projecten.

Beheer vermogen

Op dit moment heeft ImproBattle reserves die vooral tot stand zijn gekomen uit giften: een weerstandsreserve en een groeireserve. Vanuit de laatste financieren we de komende jaren een aantal plannen uit dit DuizendDagenPlan. De afgelopen (corona-)jaren hebben we wat moeten interen op onze weerstandsreserve. We willen deze weer gaan aanvullen met een eventueel positief jaarresultaat. We streven ernaar om 20% van onze jaaromzet als weerstandsreserve te houden, zodat eventuele tegenvallers hieruit kunnen worden betaald.

Het vermogen wordt niet belegd en staat op een vrij opneembare rekening bij Triodos Bank.

De stichting kent geen vaste activa en heeft ook geen plannen om deze te verkrijgen.