Algemene voorwaarden

Artikel 1                Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de maatschap Stichting ImproBattle aangaande trainingen, theateropdrachten, cursussen, workshops of anderszins door Stichting ImproBattle geleverde diensten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Stichting ImproBattle.

Artikel 2                Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Stichting ImproBattle en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de door Stichting ImproBattle uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging.

Artikel 3                Betaling

 1. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na facturering op de door Stichting ImproBattle aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief eventueel verschuldigde BTW. de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum.
 3. Stichting ImproBattle houdt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige betaling aanmanings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 4                Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Stichting ImproBattle vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 5                Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Stichting ImproBattle uitgevoerde workshops, lessen en trainingen berust bij Stichting ImproBattle, tenzij anders is aangegeven.
 2. Het auteursrecht op door Stichting ImproBattle in opdracht verzorgde theaterproducties (inclusief het concept) berust bij Stichting ImproBattle, tenzij hierover afwijkende afspraken worden gemaakt met de opdrachtgever. In het geval het auteursrecht al dan niet gedeeltelijk aan de opdrachtgever wordt overgedragen, zal de opdrachtgever daarvoor een nader te bepalen vergoeding verschuldigd zijn aan Stichting ImproBattle.
 3. Het vastleggen op foto, video, andere beeld- of geluidsdragers van door Stichting ImproBattle uitgevoerde trainingen, theateropdrachten, cursussen, workshops of anderszins door Stichting ImproBattle geleverde diensten is slechts toegestaan, indien vooraf overeengekomen.

Artikel 6                Annulering

 1. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Bij annulering zullen in ieder geval alle reeds gemaakte (voorbereidings)kosten ten behoeve van de opdracht in rekening worden gebracht volgens een door Stichting ImproBattle op te stellen specificatie.
 3. Bij annulering binnen twee weken voor de uitvoeringsdatum behoudt Stichting ImproBattle zich het recht voor om ook de volledige uitvoeringskosten in rekening te brengen.

Artikel 7                Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst van Stichting ImproBattle en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Amsterdam, de plaats van vestiging van Stichting ImproBattle.