ImproBattle training voor Entree-opleidingen

Deze ImproBattle training is speciaal ontwikkeld voor studenten van MBO-entree-opleidingen en bereidt de studenten voor op hun stageperiode. De training werkt aan groepsbinding, het ontdekken en onder woorden brengen je kwaliteiten en het vertonen van sociaal gedrag


De training bestaat uit 8 tot 10 workshops van 1 uur die de studenten in groepsverband samen met hun studieloopbaanbegeleider volgen.

De training richt zich op:

  • het creëren van een band tussen studenten onderling en hun studieloopbaanbegeleider;
  • het versterken van de algemene sociale vaardigheden van de student;
  • en het vergroten van het geloof in eigen kunnen van de student.

Hoewel de methodiek van ImproBattle gebaseerd is op principes uit het improvisatietheater, is dit expliciet geen training waarbij studenten theatervaardigheden trainen. De training is vooral gericht op de onderliggende principes van improvisatie: verbinding, flexibiliteit en zelfvertrouwen. De regels van het improvisatiespel zijn de normen en waarden binnen de maatschappij. In het improvisatiespel kunnen studenten experimenteren met ander sociaal gedrag en ervaren ze direct de effecten daarvan op zichzelf en een ander.

Doelgroep: startende MBO-entreestudenten

De training is bedoeld voor studenten voor alle uitstroomprofielen van het entreeonderwijs (zowel BOL als BBL) die in hun eerste leerjaar zitten en een stage (gaan) volgen.

Er wordt rekening gehouden met de grote diversiteit van de samenstelling binnen klassen, zoals leeftijd, sekse en (culturele) achtergrond. De leerlingen stromen in vanuit diverse richtingen zoals middelbare scholen (zonder dat leerlingen een diploma hebben behaald), het praktijkonderwijs, internationale schakelklassen of van het voortgezet speciaal onderwijs. De verschillen in het cognitieve, sociaal-emotionele en taalniveau, maar ook de verschillen in schoolvaardigheden, van de studenten kunnen behoorlijk groot zijn.